Vítejte u Sušenky, rádi Vás vidíme! :)

Obchodní podmínky

Tyto    obchodní    podmínky    upravují    vztahy    mezi    smluvními    stranami    kupní    smlouvy uzavírané    mezi    prodávajícím    a    kupujícími.    Prodávajícím    se    rozumí    internetový obchod    https://www.susenka.com,    jehož    provozovatelem    je    paní    Bc. Hana    Zahradníková,    sídlem    Jílkova 113, Brno 61500,    která    je registrovaným    podnikatelským    subjektem    s    IČ    04220781,    a    která    není    plátcem DPH.

1.    Obecná    ustanovení

1.    Veškeré    smluvní    vztahy    jsou    uzavřeny    v    souladu    s    právním    řádem České    republiky.    Je-li    kupujícím    spotřebitel,    řídí    se    vztahy,    které obchodní    podmínky    neupravují,    občanským    zákoníkem    (zák.    č. 89/2012    Sb.)    a    zákonem    o    ochraně    spotřebitele    (zák.    č.    634/1992 Sb.),    vše    ve    znění    pozdějších    právních    předpisů.    Je-li    kupujícím fyzická    osoba    –    podnikatel    či    právnická    osoba,    řídí    se    vztahy občanským    zákoníkem,    vše    ve    znění    pozdějších    právních    předpisů, nicméně    v    tomto    případě    se    neuplatní    ustanovení    o    spotřebitelských smlouvách    (distančních    smlouvách),    obsažených    v    zák.    č.    89/2012 Sb.    i    v    dalších    předpisech    na    ochranu    spotřebitele.    Uvede-li    Kupující v    objednávce    své    identifikační    číslo,    pak    bere    na    vědomí,    že    pro    něj platí    pravidla    uvedená    v    obchodních    podmínkách    pro    podnikatele. 2.    Ustanovení    obchodních    podmínek    jsou    nedílnou    součástí    kupní smlouvy    s    prodávajícím.    Kupující    podáním    objednávky    potvrzuje,    že se    před    uzavřením    smlouvy    seznámil    s    těmito    obchodními podmínkami,    včetně    pravidel    ochrany    osobních    údajů,    a    že    s    nimi souhlasí.    Splnění    této    skutečnosti    zajišťuje    nutnost    zatrhnout samostatné    políčko    před    možností    objednávku    odeslat.

2.    Sdělení    před    uzavřením    smlouvy,    odstoupení    od    smlouvy
https://www.susenka.com    sděluje,    že:
náklady    na    prostředky    komunikace    na    dálku    se    neliší    od    základní sazby    (v    příp.    internetového    i    telefonického    připojení    dle    podmínek operátora    kupujícího) požaduje    úhradu    kupní    ceny    před    převzetím    plnění    kupujícím neuzavírá    smlouvy,    jejímž    předmětem    je    opakované    plnění ceny    zboží    a    služeb    jsou    na    https://www.susenka.com uváděny    bez    DPH    (provozovatel    není    plátce),    včetně    veškerých poplatků    stanovených    zákonem,    nicméně    náklady    na    dodání    zboží nebo    služby    se    liší    podle    zvolené    metody    a    poskytovatele    dopravy v    případě,    že    Kupujícím    je    spotřebitel,    má    takový    spotřebitel    právo    od smlouvy    odstoupit    (není-li    níže    uvedeno    jinak),    a    to    ve    lhůtě    čtrnácti dnů,    která    běží    ode    dne    převzetí    zboží    pokud    jde    o    smlouvu,    jejímž
2    /    4
předmětem    je    několik    druhů    zboží    nebo    dodání    několika    částí,    ode dne    převzetí    poslední    dodávky    zboží.    Toto    odstoupení    musí prodávajícímu    prokazatelně    oznámit    vhodným    prostředkem komunikace    na    dálku pokud    se    tak    rozhodne,    musí    nepoškozené    zboží,    bez    známek užívání    nebo    opotřebování,    v    původním    obalu    poslat    zpět    v    uvedené lhůtě    (určující    je    datum    odeslání)    formou    doporučeného    balíku    na adresu    sídla    prodávajícího,    dobírky    nebudou    převzaty spotřebitel    nemůže    odstoupit    od    smlouvy: poskytování    služeb,    které    https://www.susenka.com splnila    s    předchozím    výslovným    souhlasem    spotřebitele    před uplynutím    lhůty    pro    odstoupení    od    smlouvy dodávce    zboží,    které    bylo    upraveno    podle    přání    spotřebitele nebo    pro    jeho    osobu dodávce    zboží,    které    podléhá    rychlé    zkáze,    jakož    i    zboží,    které bylo    po    dodání    nenávratně    smíseno    s    jiným    zbožím v    případě    odstoupení    od    smlouvy    ponese    spotřebitel    náklady    spojené s    navrácením    zboží pokud    zboží    vrácené    prodávajícímu    bude    poškozeno,    opotřebeno    či částečně    spotřebováno,    vzniká    prodávajícímu    vůči    kupujícímu    nárok na    náhradu    škody    jemu    tím    vzniklé.    Nárok    na    úhradu    vzniklé    škody    je prodávající    oprávněn    jednostranně    započíst    proti    nároku    kupujícího na    vrácení    kupní    ceny.    Za    znehodnocení    zboží    nemůže    být považováno    běžné    poškození    původního    obalu,    které    vzniklo vybalováním    zboží 3.    Objednávka    a    uzavření    kupní    smlouvy 1.    Smlouvu    může    kupující    uzavřít    tak,    že    přijme    návrh    k    uzavření smlouvy    na    webu    https://www.susenka.com    tím,    že požadované    plnění    vloží    do    košíku.    Než    Kupující    závazně    potvrdí objednávku,    má    kupující    právo    měnit    jak    požadované    plnění,    dopravu i    způsob    úhrady,    tedy    zkontrolovat    všechny    údaje,    které    do objednávky    vložil.    Kupní    smlouva    vzniká    odesláním    objednávky kupujícím    po    zvolení    dopravy    a    přijetím    objednávky    prodávajícím. Uzavření    smlouvy    prodávající    neprodleně    potvrdí    kupujícímu informativním    emailem    na    kupujícím    zadaný    email. 2.    Vzniklou    smlouvu    (včetně    dohodnuté    ceny)    lze    měnit    nebo    rušit pouze    na    základě    dohody    stran    nebo    na    základě    zákonných    důvodů, není-li    v    těchto    obchodních    podmíkách    uvedeno    jinak. 3.    Nabídka    prodeje    zboží    a    ceny    tohoto    zboží    zůstávají    v    platnosti    po dobu,    po    kterou    jsou    zobrazovány    ve    webovém    rozhraní    obchodu. 4.    Podmínkou    platnosti    elektronické    objednávky    je    vyplnění    veškerých formulářem    předepsaných    údajů    a    náležitostí.    Při    objednávce    zboží
3    /    4
na    míru    je    podmínkou    přijetí    objednávky    následné    složení    třetiny celkové    kupní    ceny    zboží,    jakožto    zálohy,    pokud    nebylo    mezi stranami    pro    daný    případ    ujednáno    jinak. 5.    Místem    dodání    zboží    je    adresa    uvedená    kupujícím    v    registračním formuláři. 6.    Vlastnické    právo    ke    zboží    přechází    na    kupujícího,    pod    podmínkou zaplacení    kupní    ceny,    jeho    převzetím. 7.    Prodávající    odevzdá    kupujícímu    předmět    koupě    v    ujednaném množství,    jakosti    a    provedení.    Není-li    ujednáno,    jak    má    být    věc zabalena,    zabalí    prodávající    věc    podle    zvyklostí;    nejsou-li,    pak způsobem    potřebným    pro    uchování    věci    a    její    ochranu. 4.    Záruka 1.    Na    veškeré    nabízené    zboží    se    vztahuje    zákonná    záruční    lhůta    24 měsíců    počínající    ode    dne    převzetí    zboží,    pokud    není    u    výrobku výslovně    uvedeno    jinak.    Pokud    není    zboží    osobně    odebráno,    rozumí se    převzetím    zboží    okamžik,    kdy    zboží    přebírá    kupující    od    přepravce. 2.    Ke    každému    zboží    je    přikládán    daňový    doklad    -    faktura.    V    případě,    že záruční    list    ke    zboží    nebude    součástí    dodávky,    nahrazuje    jej    pro uplatnění    práv    ze    záruky    daňový    doklad    v    plném    rozsahu. 3.    Záruka    se    vztahuje    na    výrobní    vady    zboží.    Nevztahuje    se    na    vady způsobené    cizím    zásahem    (neodborná    úprava    zboží,…),    vnějšími vlivy    (agresivní    prostředí,    nešetrné    zacházení,    neúměrná    teplota praní,…),    opotřebení    věci    způsobené    jejím    obvyklým    užíváním. 5.    Reklamace 1.    Případné    reklamace    budou    vyřízeny    v    souladu    s    obchodními podmínkami    internetové    prodejny    https://www.susenka.com a    právním    řádem    platným    v    ČR. 2.    Reklamace    bude    vyřízena    bez    zbytečného    odkladu,    dle    zákona nejpozději    do    30    dnů    ode    dne    uplatnění    reklamace,    pokud    se prodávající    s    kupujícím    nedohodne    jinak. 3.    O    uplatnění    reklamace    je    kupující    povinen    informovat    prodávajícího telefonicky    nebo    e-    mailem    a    v    něm    uvést    povahu    vytýkaných    vad. Veškeré    reklamace    musí    být    zasílány    formou    doporučeného    balíku na    adresu    sídla    prodávajícího,    dobírky    nebudou    převzaty. 6.    Ochrana    osobních    údajů 1.    Prodávající    prohlašuje,    že    veškeré    osobní    údaje    dobrovolně poskytnuté    kupujícím    při    vyplnění    objednávky    v    rámci    internetové prodejny    https://www.susenka.com  budou    použity    pouze    k uskutečnění    plnění    smlouvy    s    kupujícím.    Žádné    z    poskytnutých osobních    údajů    nebudou    jinak    zveřejněny,    poskytnuty    třetí    osobě apod,    s    výjimkou    sdělení    údajů    nutných    pro    doručení    zboží. Prodávající    postupuje    tak,    aby    subjekt    údajů    neutrpěl    újmu    na    svých
4    /    4
právech,    zejména    na    právu    na    zachování    lidské    důstojnosti,    a    také dbá    na    ochranu    před    neoprávněným    zasahováním    do    soukromého    a osobního    života    subjektu    údajů.    Veškeré    osobní    údaje,    které    jsou poskytnuty    dobrovolně    kupujícím    prodávajícímu    za    účelem    splnění objednávky    jsou    shromažďovány,    zpracovávány    a    uchovávány    v souladu    s    platnými    zákony    České    republiky,    zejména    se    zákonem    č. 101/2000    Sb.,    o    ochraně    osobních    údajů,    v    platném    a    účinném    znění, jedná    se    zejména    o    jméno,    příjmení,    adresu,    tělesné    míry,    telefonní číslo,    e-mailovou    adresu.    Kupující    dává    prodávajícímu    svůj    souhlas ke    shromažďování    a    zpracování    těchto    osobních    údajů    pro    účely splnění    předmětu    uzavírané    kupní    smlouvy,    a    to    až    do    doby písemného    vyjádření    Kupujícího    o    nesouhlasu    s    tímto    zpracováním zaslaným    na    adresu    Hana    Zahradníková,    Jílkova    1625/113,    615    00 Brno.    Za    písemné    vyjádření    se    v    tomto    případě    považuje    i    forma elektronická,    zejména    prostřednictvím    kontaktního    formuláře. 7.    Závěrečná    ustanovení 1.    Tyto    obchodní    podmínky    platí    ve    znění    uvedeném    na    internetových stránkách    prodávajícího,    v    den    odeslání    elektronické    objednávky kupujícím. 2.    Odesláním    elektronické    objednávky    kupující    bez    výhrad    přijímá veškerá    ustanovení    obchodních    podmínek    ve    znění    platném    v    den odeslání    objednávky.
Tyto    obchodní    podmínky    vstupují    v    platnost    dnem    zveřejnění.

Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito ochodními podmínkami.

EET
Podle    zákona    o    evidenci    tržeb    je    prodávající    povinen    vystavit    kupujícímu účtenku.    Příjemce    tržby    eviduje    tržby    ve    zjednodušeném    režimu,    tzn.    je    povinen zaevidovat    přijatou    tržbu    u    správce    daně    nejpozději    do    5    dnů.


GDPR a zpracování osobních údajů

Aby náš e-shop mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je Bc. Hana Opletal Zahradníková, IČO: 04220781, se sídlem Jílkova 1625/113, 615 00 Brno-Židenice, telefon: +420773199277, e-mail: info@susenka.com.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

  • Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací.
  • Abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
  • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby.